6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN İŞVERENLERE GETİRDİĞİ BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER

Genel olarak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda olduğu gibi yasayla görevler verilmiş İSG profesyonellerine (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi) ya da asli görevleri yanında sağlık ve güvenlik açısından görevlendirilecek destek elemanlara (çalışan temsilcisi, destek eleman gibi)yetkiler, görevler, sorumluluklar verilmiştir. Bunun yanında asıl yasayla getirilmiş tüm yükümlülükler işverene ait olduğu için yasanın sözel ifadesinde usul olarak madde metinleri,   yükümlülüklerin işverenlerin yerine getireceği şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, başta iş riski değerlendirmesi, acil durumlar planlaması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi teknik bilgi ve beceri isteyen konularda yasada tanımlanmış profesyonel elemanlardan ve destek elemanlardan yararlanılması gerekmektedir. Yani işverenlerin yapması gereken tüm sorumluluklar belirtilmiş bu sorumluluklar beraberinde profesyonellere dağıtılmıştır.       

 

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar idari para cezası olarak düzenlenmiştir. İdari para cezaları, eylemin türüne göre sabit, çalışan başına veya geçen her ay için tekrarlanma şartına göre uygulanacaktır. Ceza miktarları her yıl yeniden değerlendirme oranı kadar arttırılmaktadır. Bundan dolayı ÇSGB sayfasından kontrol etmekte fayda vardır. Ani olan aykırılıklarda kabahatin işlendiği yıllara ait ceza miktarları uygulanırken sürekli kabahatlerde ceza miktarları tespitin yapıldığı yıla ait ceza miktarı ödenir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işlenen kabahatlerin çoğunluğu sürekli (mütemadi) niteliklidir.  

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde yayınlandığından ve madde hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihleri altı ay, bir yıl, iki yıl sonra gibi ifadelerle belirlendiğinden, Kanunun işverenlere verdiği yükümlülüklerin uygulamaya başlama tarihi genel olarak 30.12.2012 tarihi olmuştur. 12.07.2013 tarihinde çeşitli nedenlerden dolayı İş sağlığı ve güvenliği kanunun  6. Ve 7. Maddeleri ertelenmiştir. Bu erteleme, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonraya ertenmiştir.

Ertelenen 6331 Sayılı İSG Kanunun 6. Ve 7. Maddelerinin kapsadıklarına bakacak olursak ;

 

6. Madde işyerinde iş güvenliği faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için isg profesyonellerinin çalıştırılması (İş güvenliği uzmanı,İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi) zorunluluğunun ertelenmesinden bahsetmektedir.

7. maddede de genel olarak İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi konusudur. 10 ve 10 dan az çalışanı bulunan işyerlerine İş güvenliği profosyonellerinin çalıştırılması konusunda destek verileceği belirtilmiştir.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun  diğer maddelerinde bir ertelenme yoktur.

 

 

 

·         

 

    

İş riski değerlendirme yükümlülüğü(6331 sk. m.4/1-c; 10/1)

Kanun, tüm işverenlere iş riski değerlendirmesi yapma veya yaptırma yükümlülüğü getirmiştir. Bu nedenle, çalışan sayısına ve işyerinin girdiği tehlike sınıfına bakılmaksızın, bir çırak veya stajyer bile çalıştırsa işverene iş riski değerlendirmesi yapma veya yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir( 6331 sk. m.4 ve 10).

 

İşverenler, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı yetki belgesine sahip olmaları halinde kendi işyerleri için de risk değerlendirmesini yapabileceklerdir.

 

Bu yükümlülük eylemli olarak 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

 

İdari para cezası: Yükümlülüğe uyulmaması halinde, 6331 sayılı Kanunun ceza maddesini düzenleyen 26.maddesinin (ç) bendine göre,risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.  

Bu nedenle, halen iş riski değerlendirmesi yapmamış işverenlerin, iş riski değerlendirilmesini hemen yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

Aynı alanı birden fazla işveren paylaşıyorsa,

İşverenler, diğer işverenlerin yürüttüğü işleri de göz önünde bulundurarak ayrı ayrı iş riski değerlendirmesi yapacaklar, çalışmaları koordinasyon içinde yürütecekler, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendireceklerdir (Yön.m. 14/1). Yükümlülük 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

 

İş merkezlerinde

Organize sanayi bölgeleri, iş hanları, alışveriş merkezleri  vb’ nin İş merkezi yönetimleri, iş merkezinde faaliyet gösteren işyerlerinde ayrı ayrı yapılan risk değerlendirmeleriyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu yürütecek, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda gerekli önlemleri alması için işverenleri uyaracaklar, uyulmazsa Bakanlık İl Müdürlüğüne(Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) bildireceklerdir (Yön.m.14/2). Yükümlülük 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

  

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde

Alt işverenler, yürüttükleri işle ilgili olarak risk değerlendirmesi çalışmalarını yapacak veya yaptıracaklardır (Yön.m.15/1-a). Asıl işveren, kendi sorumluluk alanıyla ilgili bilgileri alt işverene verecektir(Yön.m.15/1-b). Asıl işveren, alt işveren tarafından yaptırılan risk değerlendirmelerini kontrol edecek ve koordine edecektir (Yön.m.15/1-c). Alt işverenler tarafından hazırlanan risk değerlendirmelerinin birer örneği asıl işverene verilecek ve asıl işveren, bu risk değerlendirmelerini kendisi tarafından hazırlatılan risk değerlendirmeleriyle bütünleştirip, alt işverenlerin önlemleri uygulayıp uygulamadığını izleyecek, denetleyecek ve eksikliklerin giderilmesini isteyecektir (Yön.m.15/2).  Yükümlülük 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

 

İş riski değerlendirmesi yapmadığı için faaliyeti durdurulabilecek işyerleri(6331 sk.m.25)

İşyerlerinde yapılacak iş denetimleri sırasında, çok tehlikeli sınıfa giren, metal, maden, yapı işleri ile  çok tehlikeli kimyasalların kullanıldığı işler ve büyük endüstriyel kaza olasılığı olan işyerlerinde eğer iş riski değerlendirmesinin yapılmamış olduğu saptanırsa bu işyerlerinin faaliyetleri durdurulacaktır.

 

Bu yükümlülük 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Acil durum planları yapma yükümlülüğü(6331 sk.m.11)

İşverenler, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecekler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaklardır. Bu nedenle, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak acil durum planları hazırlayacaklardır.

 

Acil durum planlarının da, risk değerlendirmesinde olduğu gibi sürekli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Nitekim, işyerinde acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe (RG:18.06.2013/28681) göre, işyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olabilecek değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenecektir (Yön.m.14/1).

 

Ayrıca, periyodik olarak;

-Çok tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 2 yılda,

-Tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 4 yılda,

-Az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 6 yılda bir tamamen yenilenecektir(Yön.m.14/2).

 

Bu yükümlülük eylemli olarak 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

 

İdari para cezası:  Acil durumlar planlaması yapmayan işverenlere,  Kanunun26.maddesinin (d) bendi uyarınca, “…. uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar” idari para cezası verilecektir.

 

 

Aynı alanı paylaşan işverenler açısından

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak işverenler ortaklaşa acil durum planı hazırlayacaklardır(Yön.m.17/1).

 

İş merkezlerinde

İş merkezindeki işverenler tarafından hazırlanacak acil durum planlarının koordinasyonu iş merkezi yönetimi tarafından yürütülecektir(Yön.m.17/2).

 

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde

İşyerinde, bir veya daha fazla alt işveren bulunuyorsa, acil durum planlarının hazırlanması konusunda asıl işveren işyerinin bütünü için, alt işverenler ise, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işle sınırlı olarak hazırlık yapacaklardır(Yön.m.18).

 

 

Destek eleman görevlendirme yükümlülüğü(Yön.m.11)

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; asli işleri yanında  önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda da uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda “destek eleman” ı görevlendirecek, bunlara, araç ve gereçleri sağlayacak eğitim ve tatbikatları yaptıracak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayacaktır.

 

Nitekim, işyerinde acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverenler, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

(a) Arama, kurtarma ve tahliye

(b) ve yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek eleman olarak görevlendireceklerdir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek eleman daha görevlendireceklerdir (Yön.m.11/1).

 

Ayrıca, “İşyerlerinde Acil durum Yönetmeliği” ne göre (madde 11/2), 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı resmi gazetede yayınlanmış “İlk Yardım Yönetmeliği” uyarınca işverenler, “ilk yardım” konusunda her 20 personel için, risk yüksekse her 10 personel için bir destek eleman görevlendirecekler ve gereken eğitimleri almalarını sağlayacaklardır (m.16). Bu düzenlemedeki “risk yüksekse” ifadesini, “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıflar olarak algılamak gerektiği düşünülmektedir. 

 

Kanunen yükümlülük başlangıcı 01.01.2013 tarihi olsa da, destek elemanlarla ilgili düzenlemeyi yapan acil durumlar hakkındaki yönetmelik 18.06.2013 olduğundan yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili

başlangıç tarihi de eylemli olarak 18.06.2013 olacaktır.

  

 

İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü(6331 sk.m.17)

6331 sayılı Kanun ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre(Yönetmelik-RG: 15.05.2013/28648) işverenler, çalışanların işe başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlayacaktır. 

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar(Geçici iş ilişkisi-ödünç iş ilişkisi) işe başlatılamayacaklardır(6331 sk.m.17/5). Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlayacaktır(6331 sk.m.17/6).  

 

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacaktır. Bu nedenle, eğitim sürelerinin, haftalık çalışma süresinin üzerine çıkması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilecek karşılığında ücreti zamlı olarak ödenecek veya izin (serbest zaman)olarak karşılanabilecektir(6331 sk.m.17/7).

 

Eğitimlerin periyodik yenilenmesi

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak;

a)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanacaklardır (Yön.m.6).

 

Eğitimlerin özel konumlarda yenilenmesi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilecektir (Yön.m.6/5).

 

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilecektir(Yön.m.6/6).

 

İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilecektir(Yön.m.7/1).

 

Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilecektir(Yön.m.7/2).

 

 

Ortak alanı paylaşan işverenlerin sorumlulukları(6331 sk.m.31/1)

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaklar, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hakkında diğer işverenleri bilgilendireceklerdir. Yükümlülük genel olarak 01.01.2013 tarihinde başlamıştır. Ancak konuları ilgilendiren yönetmelikler (iş riski değerlendirme, acil durum planlaması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi) zamana dağılmış biçimde yayınlandığından yükümlülük başlangıcını ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihleri de ilgilendirecektir.

 

İş merkezi yönetimlerinin sorumlulukları(6331 sk.m.31/2)

İş merkezindeki işverenlerin sağlık ve güvenlikle ilgili  önlemlerini koordine edecek, diğer işyerlerini tehlikeye sokacak bir durum gördüklerinde giderilmesini işverenden isteyebilecek, yerine getirilmemesi halinde ÇSGB’ il müdürlüğüne bildireceklerdir. Yükümlülük genel olarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İş merkezinde bulunan işyerlerinde çalışan sayısı ellinin altında ise, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışabilecekleri yerin belirlenmesinde koordinasyon, iş merkezi yönetimi tarafından sağlanacaktır. Yükümlülük genel olarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Ancak konuları ilgilendiren yönetmelikler (iş riski değerlendirmesi, acil durum planlaması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi) zamana dağılmış biçimde yayınlandıklarından yükümlülük başlangıcını ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihleri de belirleyeceklerdir.

 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
 • DAF-KILIT-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al