İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN 2014 YILINDA TEFTİŞ EDİLECEK SEKTÖR VE İŞYERLERİ

İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN 2014 YILINDA TEFTİŞ EDİLECEK SEKTÖR VE İŞYERLERİ

A- Genel Açıklamalar:

İş Müfettişleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’na bağlı olarak çalışmakta olup, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ise 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Bakanlığın Danışma ve Denetim Birimleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 15 inci maddesinde de görev ve yetkileri belirtilmiştir.

Kurulun yapısındaki en önemli değişiklik, 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış (Çalışma Bakanlığı – İŞKUR – SGK Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı başlıklı haber), bu düzenleme çerçevesinde Bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Teftiş Kurulu İş Teftiş Kurulu bünyesinde birleştirilmiş, 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile Kurulun görev ve yetkileri yeniden tanımlanmıştır.

İş Müfettişleri tarafından işyerlerinde yapılan teftiş ve denetimler üç ana kategoriye ayrılmaktadır;

– İş sözleşmesi fiilen devam eden işçilere ait şikayetler üzerine yapılan teftişler.

– İşin yürütümü yönünden yapılan programlı teftişler.

– İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan programlı teftişler.

4857 sayılı İş Kanununun 91 inci maddesi uyarınca; iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacakları ile ilgili şikayetleri ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından incelenmektedir.

İşin yürütümü yönünden programlı teftişler Sosyal İş Müfettişleri, iş sağlığı ve güvenliği yönünden programlı teftişler ise Teknik İş Müfettişleri tarafından yapılmaktadır.

Bu kısa açıklamalardan sonra, İş Müfettişleri tarafından 2014 yılı içerisinde işyerlerinde yapılacak programlı teftişler ve teftiş programlarıyla ilgili açıklamalara geçmeden önce, İş Teftişi ve İş Teftiş Kurulu ile uygulamaları hakkında bazı bilgiler verilmesi yararlı olacaktır.

1- İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri:

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Bakan adına yerine getirdiği görevler şunlardır:

• Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak.

• Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

• Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.

• Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak,  değerlendirmek ve yorumlamak.

2- İş Teftişi Nedir?

İş Teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini ifade eder.

3- İş Teftiş Sistemine Getirilen Yenilikler / Yaklaşımlar:

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı teftiş yaklaşımını, tepkisel denetimlerden ziyade, önleyici denetimlere ağırlık verecek şekilde değiştirmiştir. Yeni yaklaşım çerçevesinde Kurul tarafından aşağıdaki çalışma ve uygulamalar yürütülmektedir.

3.1- Programlı Teftişler:

• Klasik teftiş anlayışı dışında,

• Risk, alan veya sektör esaslı yapılan,

• İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan,

• Eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren,

çözüm odaklı, gönüllü uyumun ve iyileştirme oranı ile yasaya uygunluğun azami ölçüde  sağlandığı teftişlerdir.

3.2- Önleyici Denetim Anlayışı:

Teftişlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanması yerine;

• Bunların işverence giderileceğinin beyan edilmesi,

• Noksanlık ve aykırılıkların işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi,

durumlarında teftişe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için işverene süre verilmesini öngörmektedir.

3.3- Sosyal Tarafların Bilgilendirilmesi:

Programlı teftişler, teftişlerin yürütüleceği sektörlerdeki işverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının ve hatta basın yayın kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak başlamaktadır.

Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiş yapılacağı ve teftişlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan işverenlerin daha teftişlere başlanmadan kendi inisiyatifleri ile işyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalışılmakta, diğer taraftan da işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluşlar arasında bir işbirliği ortamı oluşturulmaktadır.

3.4- Kurumlararası İşbirliği:

Teftiş programlarının uygulanmaya başlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aşamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışma toplantıları düzenlenerek, işbirliği protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır.

3.5- Yayın Faaliyetleri:

İşyerlerinde çalışan işçiler salt teftişler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul Başkanlığınca hazırlanan ve işyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında işçilere dağıtılmaktadır.

B- 2014 YILINDA UYGULANACAK PROGRAMLI TEFTİŞLER:

I- İşin Yürütümü Yönünden Uygulanacak Programlı Teftişler:

İşin Yürütümü yönünden 2014 yılında uygulanacak programlı teftişler 55 ili kapsayacak olup, teftişler aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacaktır.

PROGRAMLI   TEFTİŞ TEFTİŞ   KONULARI-RİSKLER
Kargo Hizmeti Veren Şirketlerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önlenmesi
Hazır Beton İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Mermer İşleme Tesislerinde ve Mermer Ocaklarında Çalışma Koşullarının   İyileştirilmesi
Dinlenme Tesislerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Kısmi süreli çalışma, çocuk, genç, yabancı ve engelli işçi istihdamı, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge   tutma yükümlülükleri, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önlenmesi
50’den Fazla İşçi Çalıştıran Tarımsal İşletmelerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Çocuk, genç ve yabancı işçiler, mevsimlik işçilik, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önlenmesi
Restoran ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Çocuk, genç, yabancı ve engelli işçi istihdamı, kısmi süreli çalışma, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge   tutma yükümlülükleri, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önlenmesi
Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önlenmesi
Gübre ve Yem Sanayinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının   İyileştirilmesi
Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışma Koşullarının   İyileştirilmesi Çocuk, genç, yabancı, engelli ve kadın işçi istihdamı, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt dışılık ve haksız   rekabetin önlenmesi

İşin Yürütümü Yönünden Uygulanacak Teftişlerde Bakılacak Hususlar:

1) Alt işverenlik Uygulamaları – 4857 / 2-3

2) İşyerinin Tescili (Bildirimi) – 4857 / 3

3) Eşit Davranma İlkesi – 4857 / 5

4) İş Sözleşmeleri – 4857 / 8 – 11,12

– Belirli Süreli

– Belirsiz Süreli

5) Çalışma Belgesi – 4857 / 28

6) Toplu İşçi Çıkarımı – 4857 / 29

7) Özürlü İstihdamı – 4857 / 30

– Talepler

– İstihdamlar

8) Ücret – 4857 / 32

– Kaydi / Gerçek Ücret İncelemesi

– Ücretin Ödenme Zamanı

– Ücret Kesintileri

– Ücretin Ödenme Şekilleri

9) Ücret Hesap Pusulası – 4857 / 37

10) Fazla Çalışma – 4857 / 41

– Haftalık, günlük çalışma süreleri

– Ara dinlemeleri

– Fazla çalışma onayları

– Fazla çalışma ücretinin ödenmesi

– Fazla sürelerle çalışma ücretinin ödenmesi

– Fazla çalışma ücretinin ödenme zamanı

11) Hafta Tatili – 4857 / 46

12) Genel Tatil – 4857 / 47

– Genel Tatil ücretinin zamlı ödenmesi

– Genel Tatil çalışması onayı

13) Yıllık Ücretli İzin – 4857 / 53 – 59

– Yıllık Ücretli izin kayıtları

– Yıllık Ücretli iznin bölünmesi

– Yıllık Ücretli izinde çalışma yasağı

– Yıllık Ücretli izin kullanma dönemi

14) Gece Dönemi Çalışmaları – 4857 / 69

15) Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni – 4857 / 74

16) İşçi Özlük Dosyaları – 4857 / 75

17) Geçici İş Göremezlik Ödenekleri – 4857 / 48-49

18) Yabancı Uyruklu İstihdamı

19) Kayıt Dışı Çalışmalar

20) Duruma Göre İş Akdi Sona Eren İşçilerinle İlgili İncelemeler

II- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftişler:

İş sağlığı ve güvenliği yönünden 2014 yılında uygulanacak programlı teftişler 39 ili kapsayacak olup, teftişler aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacaktır.

PROGRAMLI TEFTİŞ TEFTİŞ KONULARI – RİSKLER (İŞKAZASI) TEFTİŞ KONULARI – RİSKLER(MESLEK HASTALIĞI)
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Yangın, parlama ve patlama, Acil   durum planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları,
TARIM İŞYERLERİNDE İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Yüksek bir yerden derin bir yere düşme, Yangın,   parlama ve patlama, Acil durum planları, Tahliye planları ——————
ELEKTRİKLİ TEÇHİSAT İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Yangın, parlama ve patlama, Acil   durum planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kurşun,
MOTORLU KARA TAŞITI İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Cismin sıkıştırması, Göze veya vücudun doğal boşluklarına   yabancı cısım kaçması, Yangın, parlama ve patlama, Acil durum planları,   Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları, Kurşun, Benzen,
MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim   arasında kalarak sıkışması, ezilmesi, Başka yerde sınıflandırılmamış düşen   cisimlerin çarpması, devrilmesi, Yangın, parlama ve patlama, Acil durum   planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları, Arsenik ve   bileşikleri, Kurşun, Silikoz,
PATLAYICI MADDE İMALATINDA İSGPARLAYICI VE PATLAYICI KİMYASALLARIN DEPOLANMASINDA İSG Yangın, parlama ve patlama, Acil durum planları, Tahliye planları ——————
KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATINDA İSGKİMYASAL GÜBRE VE AZOT BİLEŞİKLERİNİN İMALATINDA İSG 

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATINDA İSG

Makinelerin sebep olduğu kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim   arasında kalarak sıkışması, ezilmesi, Cismin sıkıştırması, Yangın, parlama ve   patlama, Acil durum planları, Tahliye planları ——————..

——————

.

 

Mesleki bronşiyal astım,

FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Cismin sıkıştırması, Yüksek bir yerden derin bir   yere düşme, Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması,   devrilmesi Yangın, parlama ve patlama, Acil durum planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları, Kurşun,   Nitrogazlar, Silikoz,
ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE İSG Kaza neticesinde zehirlenmeler, Zararlı maddelere solunum, sindirim   veya cilt temasıyla maruz kalma, Kaymalar ve çökmeler, Taşıma sırasında   taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar, Başka yerde   sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi, Yangın, parlama ve   patlama, Acil durum planları, Tahliye planları ——————
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Cismin sıkıştırması, Başka yerde   sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi Yangın, parlama ve   patlama, Acil durum planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları, Kurşun,
ANA METAL SANAYİNDE İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin   çarpması, devrilmesi Yangın, parlama ve patlama, Acil durum planları, Tahliye   planları Mesleki bronşiyal astım, Kas iskelet rahatsızlıkları, Kurşun,   Silikoz,
KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATINDA İSG Makinelerin sebep olduğu kazalar, Taşıma sırasında taşınan cisimlerin   düşmesi sonucu oluşan kazalar, Vücudun veya bir organın iki cisim arasında   kalarak sıkışması, ezilmesi, Cismin sıkıştırması, Başka yerde   sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi, Hareket eden   cısımlerın arasında sıkısmak, Yangın, parlama ve patlama, Acil durum   planları, Tahliye planları Mesleki bronşiyal astım,

 

BÜYÜK İNŞAAT İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN PROGRAMLI ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları
YAPI İŞYERLERİNDE İSG Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik   Şartları
YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İSG Yeraltı kömür, yeraltı metal ve yerüstü maden işyerlerinde İSG mevzuatı
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN UYGULAMA KAPASİTESİNİ ARAŞTIRMA İSG Güvenlik yönetim sisteminin yedi unsuru

 

III-Programlı Teftişlerde Uygulanacak Mevzuat:

– 4857 Sayılı İş Kanunu

– 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

– Uygulanacak Programlı Teftişlerde Bütün Sektörler için Önem Arz Eden Yönetmelikler:

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmeliklere MEVZUAT bölümünden ulaşılabilir.

 

 

Kaynak: http://www.isvesosyalguvenlik.com

 

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al