Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı

Sosyal uygunluk denetimleri, büyük markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk denetimi veya sosyal uygunluk denetimi adıyla gerçekleştirilmektedir.   Uluslararası Çalışma Örgütü, yerel ve ulusal birimlerce resmi gazetede yayımlanan kanunlar, tüzükler, yönetmelik de belirtilen kanunlara ve kurallar ile uygunluk derecesini puanlama esasına dayanır. Yerel yasal gereklilikler, müşteri beklentileri doğrultusunda değerlendirilip raporlandığı denetimlerdir.

Tedarikçi Sosyal Uygunluk Değerlendirme (Sosyal uygunluk denetimi) Puanı;

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre,Yönetim Sistemi, Yönetim Uygulamaları,  İnsan Hakları , Çalışma Saatleri, Ücretler ve Ödemeler çerçevesinde puanlanarak değerlendirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Bütün faaliyet kollarında insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı sağlayarak gerçekleşebilecek her türlü can ve mal kaybını minumum seviyeye düşürmeyi birincil hedef olarak kabul eder. Bütün çalışanların konuyla ilgili kişisel sorumluluklarını bilmesi amacıyla eğitimler düzenler ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli kişisel koruyucu donanımı temin eder. İş Sağlığı ve Güvenliği ile kapsamında yerel kanun, yönetmeliklere uymayı, bütün personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri ortam amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği risklerini ortam ölçümlerini, periyodik kontrollerini, elektrik iç tesisat uygunluk raporu ve elektrik topraklama ölçümü ve kontrolleri yaptırarak tehlikelerini tespit etmelidir. Bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirgeyerek kontrol altında tutmayı amaçlar.

 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma
 • Ücretler ve Ödemeler
 • Çalışma Saatleri
 • Çocuk İşçilik
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi
 • Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşçi Disiplini.

Sosyal uygunluk/sürdürülebilirlik alanında gelişim göstermek isteyen kuruluşlara Uzmaniş OSGB olarak aşağıda listelenmiş danışmanlık hizmetlerimiz ile yardımcı olmaktayız.

 • İşletmeyi Sosyal Uygunluk Denetimlerine Hazırlamak,
 •  ISG Uzmanı İle Beraber Çalışarak Isg Uygunsuzlukları Üzerine Çalışmak,
 • Sosyal Uygunluk Politika ve Prosedürlerini Yönetimle Beraber Hazırlamak Yönetim Desteğiyle Uygulanmasını Sağlamak,
 •  İşletmedeki Kullanılan Makinaların Periyodik Muayenelerini Zamanında Yaptırılmasını Sağlamak,
 • Personel veya İnsan Kaynakları İle Beraber Çalışarak Özlük İşlerinin Kanunlara Uygun Yapıldığının Kontrolü
 • İç Denetimleri Gerçekleştirmek,
 •  Sosyal Denetimler Sırasında Denetçiye Eşlik Etmek,
 • Sosyal Denetim Sonrasında Uygunsuzlukları İşletme Ekibiyle Beraber Gidermek,
 •  Gerekli Dokümantasyonu Düzenli Bir Şekilde Güncellemek,
 • Fason , Taşeron Ve Tedarikçi Denetimlerini Gerçekleştirmek,

Bunun dışında birlikte çalıştığımız firmaların kendilerine özel ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek de mümkündür.

Sosyal Uygunluk Denetimlerine Hazırlık Hizmetleri

Bu alanda danışmalık hizmeti alan firmaların mevcut durumlarını tespit ederek müşteri bazlı ya da üçüncü taraf denetim firmalarından geçirilecek denetlemeler için geliştirme çalışmaları yaparak firmanın denetime hazır hale gelmesine yardımcı oluruz. BSCI, Sedex, ICS, WRAP yada müşteri bazlı herhangi bir standart üzerinden denetim hazırlıklarınızı gerçekleştirebiliriz.

Bu alandaki çalışmalar sistem kurulumu, firma içerisindeki ilgili pozisyonların/çalışanların eğitimi, saha uygulamalarının ilgili kanun ya da global standartlara uygun hale getirilmesi, yasal gerekliliklere ve standartlara uygun bir dokümantasyon ve kayıt yapısının geliştirilmesi gibi alanları kapsar.

Sürdürülebilirlik Departmanı Kurulumu

Birlikte çalıştığımız firmalara, sürdürülebilirlik bölümü kurulumu veya kurulmuş olan sürdürülebilirlik bölümünün yetkinliklerinin geliştirilmesi konularında yardımcı oluruz.

Firma yönetiminin bu alandaki çalışan ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli işe alımlar konusunda yönlendirilmesi, bölümde çalışacak kişilerin belirlendikten sonra gerekli temel eğitimlerin verilmesi ve eğitimlerin etkinliklerinin gözlemlenmesi bu alanda yaptığımız çalışmaların temel basamaklarını oluşturur.

HIGG Index Skoru Geliştirme Çalışmaları

HIGG Index, SAC (sustainable apparel coalition) tarafından tekstil sektöründeki sürdürülebilirliği gözlemlemek için oluşturulmuş bir öz değerlendirme sistemidir. HIGG sistemi sosyal sürdürülebilirlik modülü (SLCP) ve çevresel sürdürülebilirlik modülü (FEM) olmak üzere iki ayrı modülden oluşur.

HIGG birçok marka tarafından tanınmaktadır. Üye markalar kendilerine üretim yapan firmalardan sisteme dahil olmalarını bekler. Üretici firmalar bu modülleri yıllık olarak satın alıp uygun şekilde doldurmakla sorumludur. Sisteme dahil olan üretim birimlerinin HIGG standartlarına göre bir öz değerlendirme yapması sonucunda HIGG Index adı verilen değerlendirme puanı sistem tarafından hesaplanır. Böylece firmalar kendi seviyelerini ve gelişim alanlarını görebilirler. Ayrıca alınan bu puan markaların çalıştığı firmaların seçiminde önemli bir kriterdir.

Danışmanlık çalışmalarımızın önemli bir bölümünü HIGG ile ilgili yaptığımız faaliyetler oluşturmaktadır.

Firmaların HIGG sistemine girişlerini doğru yapabilmeleri, öz değerlendirmelerini doğru bir şekilde tamamlayabilmeleri, çalışanlara sistemin gerektirdiği eğitimleri vererek hem HIGG mantığına hakim olabilmelerinin sağlanması hem de sürdürülebilirlik alanında bilinçlerinin arttırılması, her bir modüldeki gelişim alanlarını analiz edilmesi, skorları yükseltebilmek için gerekli stratejik planların yapılması, ilgili yönetim sistemlerinin kurulması/güncellenmesi, gerekli çevresel ve sosyal ölçüm parametrelerinin belirlenmesi, uygulamaların gözden geçirilerek güncellenmesi gibi faaliyetler bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerin temel basamaklarını oluşturur.

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Kurulması

Firmaların kendi üretim birimlerinde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar yapmasının yanında kendi tedarik zincirini de geliştirilmesi gerekli olan bir faaliyettir. Bu nedenle ana üretici firmalar, tedarikçilerini, fasonlarını ve tedarik zincirindeki diğer yan kuruluşlarını da etik ve sürdürülebilirlik açısından geliştirmek için birçok faaliyeti kapsayan bir yönetim sistemine ihtiyaç duyarlar.

Tedarik zinciri yönetim sistemi diye adlandırılan bu sisteminin kurulması hizmetimizin temel içeriğini oluşturur.

Tedarik zincirinin haritalandırılması, tedarik zincirinde yer alan tüm fason, tedarikçi ve yan ürün üreticileri ile hizmet veren kurumların etik ve sürdürülebilirlik durumlarının tespit edilmesi, mevcut durumlara göre gelişim planlarının yapılması, gelişimlerinin takip edilmesi, tedarikçi firmaların sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yıllık analizleri ve tedarik zincirindeki kurumlara periyodik olarak verilmesi gereken eğitimler bu alandaki ana faaliyetlerimizdir.

Performans Data ve Veri Analizi Çalışmaları

Ölçülemeyen bir veriyi ya da değeri geliştirmek mümkün değildir. Bu nedenle kurumlarda sürdürülebilirlik ile ilgili uygun verilerin doğru bir şekilde ölçülebilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konular bu hizmetimizin temel yapısını oluşturur.

Hangi verilerin ne şekilde ölçüleceğinin tespit edilmesi, gereken sorumlulukların ilgili kişilere anlatılması ve ölçüm sonuçlarının analiz edilmesi gibi faaliyetler bu alandaki temel faaliyetlerimizdir.

Faaliyetlerimizin sonrasında fazla mesai saatlerinde azalma, çalışan memnuniyetinin arttırılması gibi sosyal uygunluk parametrelerinin ve enerji verimliliğinin arttırılması, su ve doğal gaz gibi kaynaklardaki azaltma gibi çevresel sürdürülebilirlik verilerinin doğru bir şekilde ölçülebilmesi mümkün olmaktadır.

 

Sürdürülebilir Bir Gelişim İçin Uzun Dönem Stratejik Planlar Oluşturma

Sürdürülebilirlik kavramı yaşayan, sürekli gelişen canlı bir organizma gibidir. Çünkü gerek çevresel gerekse sosyal sürdürülebilirlik alanlarında global ve müşteri beklentileri gün geçtikçe artmakta aynı zamanda global ve yerel standartlar da her revize olduğunda yeni beklentileri beraberinde getirmektedir.

Bu nedenlerle firmaların sürdürülebilirlik açısından bir strateji geliştirmesi, bu stratejiyi uygulayacak adımları planlaması gereklidir. Daha kısa bir anlatımla sadece bugünkü beklentileri değil, gelecekle ilgili beklentileri de karşılayabilmek için doğru adımları atmak firma açısından önemlidir.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmet firmaların stratejilerini ve buna bağlı aksiyon planları oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Bu hizmetimiz; çalıştığımızın firmaların en az üç yıllık stratejilerini oluşturmak, stratejilere bağlı olarak en doğru ve uygun aksiyon planlarını yapmak, planlardaki faaliyetlerin uygulanmasını gözlemlemek, stratejileri belirli periyotlarla gözden geçirmek ve gerekli olan noktalarda güncellemek gibi aşamalardan oluşmaktadır.

Uygunsuzluk Çözümleri ve Aksiyon Planı Oluşturma

Firmalarda bazen sosyal uygunluk/sürdürülebilirlik ile ilgili olarak denetimlerde ya da herhangi bir süreçte ortaya çıkan ve firmaların müşterileri ile iş ilişkilerine etki edebilecek derecede ciddi sonuçları olan uygunsuzluklar meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda mevcut olayın çözülebilmesi ve tekrarlarının önlenebilmesi için vermiş olduğumuz uzmanlık gerektiren hizmetler, danışmanlık çalışmalarımızın önemli bir bölümünü oluşturur.

Bu alanda yaptığımız faaliyetlerin temel adımları olayın analiz edilmesi, uygunsuzluğun olası sonuçlarının değerlendirilmesi, kök neden analizlerinin yapılması, düzeltici faaliyet adımlarının belirlenmesi, belirlenmiş uygulamaların gerçekleştirilmesi ve sürecin takip edilmesi gibi aşamalardan oluşmaktadır.

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al