İşletmeler İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunda

zorunlu_kanunTÜM İŞLETMELER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUĞU 31 ARALIK 2023 YILINA ERTELENDİ.

1 Temmuz 2020 tarihinde İş sağlığı ve güvenliği kanununun tüm maddeleri yürürlüğe girecek olup, işletmelerin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı kalmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilecekti. Şu ana kadar iş güvenliği personel istihdamı açısından kapsam dışında kalan sadece kamu ve az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 işçiden az çalışanı olan işletmelerin İsg profesyonlerini (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) istihdam zorunluluğu artık yasal olarak 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bağlı olarak çıkarılan sair mevzuat hükümleri daha önce tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için hayata geçirilmişti. Bu manada şu ana kadar kapsam dışında kalan kamu ve az tehlikeli sınıfta 50’den az çalışanı olan işyerleri de iş güvenliği personel istihdam hizmetlerini tedarik etmek zorunluğu getiriliyordu.
İş sağlığı ve güvenliği ile işletmelerin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sözleşmelerini çalışan sayıları ve tehlike sınıfları doğrultusunda iş güvenliği personel sözleşme yapmaları gerekmektedir. (Kamuda yer alan çok tehlikeli işletmeler için ayrıca diğer sağlık personeli çalıştırılması da zorunludur.) Bu sözleşmeleri işyerinin bünyesinde olması durumunda kendi çalışanı ile yapabileceği gibi, dışarıdan anlaşacağı isg profesyonellerinin sunacakları hizmet gün sayısı oranından sigortalı yaparak veya osgb’lerden hizmet satın alarak ta yasal olarak yerine getirebilmektedir.
Sonuç olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Türkiyede ilk defa çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yasasının tüm hükümleri bütün işletmelerde zorunlu olarak ele alınması tamamlanmış olacak.
İşyeri tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre İsg profesyonellerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) çalıştırılma zorunlulukları:
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
10-49 çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve Kamu işletmeleri için 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ve tetkikleri hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenmiştir.


İşyeri tehlike sınıflılarına göre İsg profesyonellerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) asgari çalışma süreleri:

 

İSG PROFESYONELLERİ AZ TEHLİKELİ SINIF İŞYERLERİ İÇİN TEHLİKELİ SINIF İŞYERLERİ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ SINIF İŞYERLERİ İÇİN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşçi başına ayda 10 dk. İşçi başına ayda 20 dk. İşçi başına ayda 40 dk.
İŞYERİ HEKİMİ İşçi başına ayda 5 dk. İşçi başına ayda10 dk. İşçi başına ayda 15 dk.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SADECE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLUDUR.10-50 kişi : çalışan başına ayda 10 dk(1.1.2016’da 10 ila 49 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 10 dakika 50-248 kişi : çalışan başına ayda 10 dk(01,01,2016’da 50 ila 249 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 15 dakika) 250 ve üzeri : çalışan başına ayda 15 dk.(01,01,2016’da 250 ve üzeri çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 20 dakika)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için isg profesyonelleri çalıştırma sorumluluğu 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer atan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10`dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelere e Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir” hükmü yer almakta olduğu bildirilmiştir.
İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlan ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-serti ka eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacağı bildirilmiştir. Kayıt ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi notu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kayıt ve başvuru koşulları
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı
http://esertifika.anadolu.edu.tr
Programın Tanımı
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır,
Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin serti kalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi İşyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.
Hedef Kitle
Sertifika programının temel hedef kitlesi hâlihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir, Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki iş yerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.
Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.
Kapsamı
Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:
1. İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü
2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi*
3. İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı
4. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
5. İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
6. İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler
7. İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları
8. İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri
9. İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler
10. İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

 

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli
Başvurular internet ortamında  http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Kayıt bedeli 250 TL`dir.
Öğrenme Ortamları
Programın öğrenme ortamları;
• uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,
• e-Sertifika Programlan Portal üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri, e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar bürolarımızdan temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanmaktadır.
Kitap
Ders kitabı 81 ildeki Açık öğretim Fakültesi Bürolarından temin edilmektedir.
e-Öğrenme hizmetleri http://esertfika.anadolu.edu.tr adresinde yer alan e-Sertifika Programları Portali üzerinden sunulmaktadır. Katılımcılar 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.
Sınavlar
Sınav yılda bir kez yapılmaktadır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.
Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi
Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.
Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir.
İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al